Oživená (pre)historie, o.s.

 Občanské sdružení Oživená (pre)historie usiluje o ochranu památek, kulturních hodnot a archeologického dědictví. Spolupracuje s odbornými pracovišti a dalšími subjekty v oboru archeologie a příbuzných oborech. Snažíme se též informovat zájemce z řad veřejnosti o archeologické práci, jejím významu a smyslu. Dalšími cíli sdružení jsou podpora širší spolupráce v oblasti archeologie a neustálé zvyšování vlastní odborné úrovně. Zaobíráme se také rekonstrukcemi a experimenty v technologických a výrobních postupech z období pravěku a raného středověku.

Nejmarkantnějším výstupem našich snah je v současnosti postupná obnova „pravěké“ výšinné osady v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně. V rámci projektu „Život a řemesla...“ zde probíhají od roku 2011 v hlavní návštěvnické sezoně dny pravěkých technologií, zaměřené na prezentaci archeologie a jejích výsledků směrem k laické veřejnosti. Jednotliví členové kromě toho publikují v odborném i populárně-naučném tisku. Ve spolupráci zejména se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou pobočkou České archeologické společnosti zajišťujeme odborné přednášky pro veřejnost.